توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ
فیلم آموزشی/رادیوداروی ساماریوم-153
تاریخ آپلود: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ [ mp4 ][ دانلود رایگان ] 16.5 MB
فیلم آموزشی/کیت رادیودارویی Trodat
تاریخ آپلود: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ [ mp4 ][ دانلود رایگان ] 16.22 MB
فیلم آموزشی/کیت رادیودارویی MAA
تاریخ آپلود: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ [ mp4 ][ دانلود رایگان ] 15.52 MB
فیلم آموزشی/کیت رادیودارویی MDP
تاریخ آپلود: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ [ mp4 ][ دانلود رایگان ] 15.45 MB
فیلم آموزشی/کیت رادیودارویی MIBI
تاریخ آپلود: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ [ mp4 ][ دانلود رایگان ] 17.28 MB
فیلم آموزشی/رادیوداروی فسفر-32
تاریخ آپلود: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ [ mp4 ][ دانلود رایگان ] 9.04 MB
فیلم آموزشی/رادیوداروی Y-90 resin microspheres
تاریخ آپلود: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ [ mp4 ][ دانلود رایگان ] 11.8 MB
فیلم آموزشی/ رادیوداروی MIBG
تاریخ آپلود: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ [ mp4 ][ دانلود رایگان ] 14.14 MB
فیلم آموزشی/ محلول ید-131
تاریخ آپلود: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ [ mp4 ][ دانلود رایگان ] 12.79 MB
فیلم آموزشی/ کپسول ید-131
تاریخ آپلود: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ [ mp4 ][ دانلود رایگان ] 13.15 MB
کاتالوگ عمومی
تاریخ آپلود: ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ [ pdf ][ دانلود رایگان ] 3.58 MB
کاتالوگ کیت ها
تاریخ آپلود: ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ [ pdf ][ دانلود رایگان ] 1.01 MB