توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

چشمه‌های کنترلی کبالت-60


Nominal activity

MBq

µCi

0.037

1

0.037 – 0.37

10- 1

0.37 - 3.7

10  - 100

چشمه‌های کنترلی کبالت-60


چشمه‌های کنترلی کبالت-60