توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

چشمه‌های استاندارد کبالت-60


اکتیویته نامی

Bq

nCi

100 - 300

2.702 – 8.108

300 – 1000

8.108 – 27.027

1000 – 3000

27.27 – 81.081

3000 - 10000

81.081 – 270.270

چشمه‌های استاندارد کبالت-60