توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

چشمه‌های استاندارد سزیم-137


 

از چشمه‌های استاندارد گاما برای تصدیق‌کردن استاندارهای کاری، کالیبره‌کردن تجهیزات اندازه‌گیری فوتون، تائید روش‌های اندازه‌گیری و کنترل دقت اندازه‌گیری نشر فوتون استفاده می‌شود.

کاربرد عمده آن برای آزمایش و کالیبراسیون ابزارها، طیف‌سنج‌ها، رادیومترها، محفظه‌های یونیزاسیون و شمارنده‌های سنتیلاسیون می‌باشد. از این چشمه‌ها بطور ویژه جهت آزمایش و کالیبراسیون طیف‌سنج‌های مورد استفاده در بررسی‌های زیست‌محیطی، استفاده می‌شود.

توضیح: چشمه موردنظر به شکل یک کپسول گرد و داری سطح صاف از آلومینیم تهیه می‌شود که 25 میلی‌متر قطر و 3 میلی‌متر ضخامت دارد. قمست فعال چشمه کمتر از 3 میلی‌متر قطر داشته و مابین دو فویل پلی‌آمید و با ضخامت مجموع 10±100 میکرومتر قرار داده می‌شود.

 

اکتیویته نامی

Bq

nCi

100 - 300

2.702 – 8.108

300 – 1000

8.108 – 27.027

1000 – 3000

27.27 – 81.081

3000 - 10000

81.081 – 270.270

 

چشمه‌های استاندارد سزیم-137