توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

چشمه‌های کنترلی سزیم-137


Nominal activity

MBq

µCi

0.037

1

0.037 – 0.37

1 – 10

0.37 - 3.7

10 - 100

چشمه‌های کنترلی سزیم-137


چشمه‌های کنترلی سزیم-137