توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

ژنراتورهای رادیونوکلئید

مرور کلی
PARSTEC ® II
PARS–CuGEN
PARS–GalluGEN
Rb-81/Kr-81m
JABERTEC ®

ژنراتورهای رادیونوکلئید

ژنراتور رادیونوکلئید حاوی یک رادیوایزوتوپِ با نیمه‌عمر بالا به عنوان رادیونوکلئید مادر است که به یک رادیوایزوتوپِ با نیمه‌عمر کوتاه به عنوان رادیونوکلئید دختر فروپاشی می‌کند. با توجه به تفاوت خواص شیمیائی بین رادیونوکلئید مادر و دختر، رادیونوکلئید دختر را می‌توان توسط روش اِلوشِن در چندین مرحله جداسازی نمود. بسیاری از انواع مختلف ژنراتورهای رادیونوکلئید مفید، در شرکت پارس ایزوتوپ تولید می‌گردند.ژنراتورهای رادیونوکلئید