توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

رادیوداروهای آماده برای استفاده

Overview
I-131 Capsule
Cu-64 ATSM
F-18 FDG
Ga–67 Citrate
I-131 MIBG
Tl-201 Chloride

رادیوداروهای آماده برای استفاده

رادیوداروهای آماده به داروهای رادیواکتیوی اطلاق می‌شود که در زمینه داروسازی هسته‌ای و به عنوان ردیاب‌های تشخیص بیماری، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصولات از دو قسمت مختلف تشکیل می‌شوند: یک رادیوایزوتوپ و نیز یک ترکیب شیمیائی. در شرکت پارس ایزوتوپ، چندین نوع رادیودارو آماده در راکتور و سیکلوترون تولید می‌شود. محصولات دارویی شرکت از نظر کیفی مطابق با فارماکوپه‌های بین‌المللی هستند.رادیوداروهای آماده برای استفاده