توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

I-131 Oral solution


محلول خوراکی )ید-131(

نام محصول

محلول خوراکی

شکل داروئی

مشخصات

 

محلول یدید سدیم (ید-131)

نام پزشکی

≥99%

خلوص رادیونوکلئیدی

≥98%

خلوص رادیوشیمیایی

11-9

pH

02/8 روز

نیمه عمر

85/1 GBq/ml

تمرکز اکتیویته

6-3 میلی‌لیتر

حجم محلول

سایر اطلاعات

 

1- کاربردهای درمانی تیروئید شامل:

الف) درمان بیماری گریوز، گواتر مالتی‌ندولار مسموم

ب) درمان سرطان نیزوئید پاپیلاری و فولیکولار، مانند بیماری متااستاتیک

2- جهت برخی کاربردهای تحقیقاتی، مانند رادیوایمونوتراپی

کاربرد درمانی

بسته‌بندی نوع A

بسته‌بندی

دمای اتاق

شرایط نگهداری

به‌صورت هفتگی

موجود بودن

I-131 Oral solution