توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

I-131 MIBG therapeutic


MIBG  (ید-131)

نام محصول

محلول استریل برای تزریق

شکل داروئی

مشخصات

 

متا-ایدو بنزیل گواندین (ید-131)

نام پزشکی

99%

خلوص رادیونوکلئیدی

97%

خلوص رادیوشیمیایی

1110-925 MBq/mg

اکتیویته ویژه

7-5/5

pH

02/8 روز

نیمه عمر

333- 410 MBq/ml  

تمرکز اکتیویته

7/3 و 85/1 GBq

اکتیویته موجود

سایر اطلاعات

 

 

درمان تومورهای نورواندوکرین؛ به‌خصوص فئوکروموسیتوما، نوروبلاستوما، پاراگانگليوما، سرطان تیروئید مدولار و سندرم کارسینوئید

کاربرد درمانی

بسته‌بندی نوع A

بسته‌بندی

≤ -18 º C

شرایط نگهداری

به‌صورت هفتگی

موجود بودن

     

 

I-131  MIBG therapeutic