توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

P-32 Colloidal chromic phosphate


فرم اطلاعات کلي محصولات

 

فسفات کلوئیدی کروم (فسفر-32

نام محصول

کلوئید استریل‌شده

شکل داروئی

مشخصات

کلوئید کرومیک فسفات (فسفر-32)

نام پزشکی

>99%

خلوص رادیونوکلئیدی

98%

خلوص رادیوشیمیایی

5-3

pH

3/14 روز

نیمه عمر

185-74 MBq/ml

تمرکز اکتیویته

 85/1-37/0GBq

اکتیویته موجود

10-5 میلی‌لیتر

حجم محلول

سایر اطلاعات

اعمال کنترل اینتراکویتال بر تومورهای جامد، رادیوسینووکتومی و تومورهای مغزی کیستیک

کاربرد درمانی

بسته‌بندی نوع A

بسته‌بندی

دمای اتاق

شرایط نگهداری

به‌صورت هفتگی

موجود بودن

 

 

P-32 Colloidal chromic phosphate


P-32 Colloidal chromic phosphate