توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

P-32 Sodium phosphate solution sterile


محلول اورتو فسفات سدیم (فسفر-3

نام محصول

محلول خوراکی

شکل داروئی

مشخصات

 

ارتوفسفات سدیم (فسفر-32)

نام پزشکی

99%

خلوص رادیونوکلئیدی

98%

خلوص رادیوشیمیایی

5/7-5/5

pH

14/3 روز

نیمه عمر

85/1-37/0GBq

اکتیویته موجود

37 MBq/ml

تمرکز اکتیویته

5 میلی‌لیتر

حجم محلول

سایر اطلاعات

 

تسکین درد استخوانی در متاستاز سرطان

 

کاربرد درمانی

بسته‌بندی نوع A

بسته‌بندی

دمای اتاق

شرایط نگهداری

به‌صورت هفتگی

موجود بودن

     

 

P-32 Sodium phosphate solution sterile