توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

Lu-177 EDTMP


 لوتیتم-177 EDTMP

نام محصول

محلول استریل برای تزریق

شکل داروئی

مشخصات

فسفونات تترامتیلن دی‌آمین اتیلن )لوتیتم-177(

نام پزشکی

99%

خلوص رادیونوکلئیدی

98%

خلوص رادیوشیمیایی

4/7-5/5 GBq/mg

اکتیویته ویژه

8/5-7

pH

73/6 روز

نیمه عمر

150 MBq/ml

تمرکز اکتیویته

96/2 GBq

اکتیویته موجود

سایر اطلاعات

تسکین درد استخوانی در متاستاز سرطان

 

کاربرد درمانی

بسته‌بندی نوع A

بسته‌بندی

-18 º C

شرایط نگهداری

به‌صورت ماهانه و پس از سفارش

موجود بودن

 

Lu-177 EDTMP