توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

Re-186 HEDP


 

رنیوم-186 HEDP

نام محصول

محلول استریل برای تزریق

شکل داروئی

مشخصات

 

اتیدرونات (رنیوم-186)

نام پزشکی

≥99%

خلوص رادیونوکلئیدی

≥97%

خلوص رادیوشیمیایی

280-180 MBq/mg

اکتیویته ویژه

7-5/5

pH

77/3 روز

نیمه عمر

1200-800 MBq/ml

تمرکز اکتیویته

96/2 GBq

اکتیویته موجود

5-4 میلی‌لیتر

حجم محلول

سایر اطلاعات

 

تسکین درد استخوانی در متاستاز سرطان

کاربرد درمانی

بسته‌بندی نوع A

بسته‌بندی

دمای اتاق

شرایط نگهداری

به‌صورت ماهانه

موجود بودن

 

Re-186 HEDP


Re-186 HEDP