توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

Re-188 HEDP


رنیوم-188 HEDP

نام محصول

محلول استریل برای تزریق

شکل داروئی

مشخصات

 

اتیدرونات (رنیوم-188)

نام پزشکی

≥99%

خلوص رادیونوکلئیدی

≥97%

خلوص رادیوشیمیایی

280-185 MBq/mg

اکتیویته ویژه

0/7 روز

نیمه عمر

7-5/5

pH

1200-800 MBq/ml

تمرکز اکتیویته

96/2 GBq

اکتیویته موجود

5-4 میلی‌لیتر

حجم محلول

سایر اطلاعات

 

تسکین درد استخوانی در متاستاز سرطان

 

کاربرد درمانی

بسته‌بندی نوع A

بسته‌بندی

دمای اتاق

شرایط نگهداری

به‌صورت هفتگی

موجود بودن

Re-188 HEDP