توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

Re-188 Sulfide colloid


کلوئید سولفید رنیوم-188

نام محصول

کلوئید استریل‌شده

شکل داروئی

مشخصات

سولفید رنیوم-188

نام پزشکی

≥99%

خلوص رادیونوکلئیدی

≥98%

خلوص رادیوشیمیایی

280-185 MBq/mg

اکتیویته ویژه

7-5/5

pH

0/7 روز

نیمه عمر

1200-800 MBq/ml

تمرکز اکتیویته

96/2 GBq

اکتیویته موجود

سایر اطلاعات

رادیوسینووکتومی برای مفاصل با اندازه بزرگ

کاربرد درمانی

بسته‌بندی نوع A

بسته‌بندی

دمای اتاق

شرایط نگهداری

به‌صورت هفتگی

موجود بودن

Re-188 Sulfide colloid