توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

Sm-153 EDTMP


 

ساماریم-153 EDTMP

نام محصول

محلول استریل برای تزریق

شکل داروئی

مشخصات

 

لکسیدرونام ساماریم-153 

نام پزشکی

≥99%

خلوص رادیونوکلئیدی

≥98%

خلوص                           رادیوشیمیایی

> 15 GBq/mg

اکتیویته ویژه

5/8-7

pH

93/1 روز

نیمه عمر

85/1 GBq/ml

تمرکز اکتیویته

96/2 GBq

اکتیویته موجود

سایر اطلاعات

 

تسکین درد استخوانی در متاستاز سرطان

 

کاربرد درمانی

بسته‌بندی نوع A

بسته‌بندی

-18º C

شرایط نگهداری

به‌صورت هفتگی

موجود بودن

Sm-153 EDTMP


Sm-153 EDTMP