توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

فسفر-32


نام:

فسفر-32

فرمول شیمیایی:

H3PO4

شکل ماده:

محلول در 0.1 M HCl

نیمه عمر:

28/14 روز

خلوص رادیونوکلئیدی:      

>99%

تمرکز اکتیویته:

170-70 mci/ml

pH:

آبدار و اسیدی

وضعیت نگهداری:              

در دمای اتاق

موجود بودن:        

به‌صورت ماهانه

بسته‌بندی:          

نوع A