توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

ایندیم-111


فرمول شیمیایی:          

کلرید ایندیم-111

نیمه عمر:              

8/2 روز

خلوص رادیونوکلئیدی:

≥98%

خلوص رادیوشیمایی:

≥97%

pH:

>1

تمرکز اکتیویته:

3700-925 MBq/ml

وضعیت نگهداری:              

در دمای اتاق

موجود بودن:

موجود پس از ثبت تقاضا

بسته‌بندی:          

بسته‌بندی نوع A