توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

کالیبراسیون و پرتوافکنی


آزمایشگاه دزیمتری استاندارد ثانویه (SSDL) شرکت پارس ایزوتوپ تحت نظارت مستقیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌باشد. این دپارتمان وظایف زیر را به عهده دارد:

 

نام سرویس:

کالیبراسیون

 • کالیبراسیون محفظه‌های یونیزاسیون رادیوتراپی در مورد اشعه گاما کبالت-60
 • کالیبراسیون محفظه‌های یونیزاسیون در خصوص اشعه ایکس در محدوده 60 تا 300 کیلوولت
 • کالیبراسیون دزیمترهای شخصی و ابزارهای سنجش آلودگی هسته‌ای برای اشعه گامای کبالت-60 و سزیم-137
 • کالیبراسیون نمایشگرهای آلودگی هسته‌ای
 • کالیبراسیون و دزیمتری چشمه‌های براکی‌تراپی
 • کالیبراسیون دستگاههای سنجش ولتاژ مورد استفاده در کنترل کیفیت ماشین‌های رادیولوژی
 • دزیمتری الکترون و پروتون لیناک‌ها و ماشین‌های کبالت-60 دارای اشعه گاما
 • کنترل کیفیت کالیبراتورهای دز داروی هسته‌ای

 

پرتوافکنی

 • پرتوافکنی استاندارد نمونه‌ها در محدوده دز اشعه گامای کبالت-60
 • پرتوافکنی استاندارد نمونه‌ها در فیلدهای اشعه ایکس در محدوده 60 تا 300 کیلوولت
 • پرتوافکنی استاندارد نمونه‌ها در فیلدهای نوترونی امریسیم-بریلیوم
 • پرتوافکنی استاندارد و خواندن دزیمترهای ترمولومینسنت (TLD)

 

 

کالیبراسیون و پرتوافکنی